Verenigingsfokreglement

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid  

  

Verenigingsfokreglement  

  

Bullmastiff Vereniging Nederland  

  

Voor het ras: Bullmastiff

  

 

 

 

 

1. ALGEMEEN 

1.1.     Dit reglement voor de Bullmastiff Vereniging Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Bullmastiff zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 25 Juni 2017. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2       Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bullmastiff.

1.3.     Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch 

Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit 

Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. 

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft. 

1.4.     Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

1.5.     Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

1.6.     Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement. 

 

2. FOKREGELS  

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.  

 

2.1.     Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. 

Pups, voortgekomen uit een van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)  

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan.

 • Een teef mag niet worden gedekt door haar halfbroer.

2.2.     Herhaalcombinaties:  

Dezelfde oudercombinatie is maximaal drie (3) maal toegestaan. 

                  2.3.     Minimumleeftijd reu:  

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste achttien (18) maanden zijn.  

 1. Deze reu moet een HD- en ED- onderzoek hebben ondergaan met goed gevolg (zie artikel 4).

                 2.4.     Aantal dekkingen:  

De reu mag maximaal 10 (tien) geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 30 (dertig) geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. 

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. 

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’. 

2.5.    Cryptorchide en monorchide:

cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

2.6.     Gebruik buitenlandse dekreuen:

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI-land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
 2. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
 3. Ook wanneer dierenartsattest, DNA, HD en/ of ED-onderzoek niet verplicht is in het desbetreffende land moet er minimaal HD-onderzoek hebben plaatsgevonden waarvan de uitslag voldoet aan de in het fokreglement opgenomen eisen.

2.7.     Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft. 

 

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) 

3.1.     Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van  achttien (18) maanden heeft bereikt.      

3.2.     Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van zestig (60) maanden, oftewel vijf (5) jaar heeft bereikt. 

3.3.     Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van vierentachtig (84) maanden, oftewel zeven (7) jaar heeft bereikt.  

3.4.     Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde (4) nest is geboren.  

3.5.    Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten. 

 

4. GEZONDHEIDSREGELS 

4.1.      Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2.     Verplicht screeningsonderzoek.  

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op: 

 1. Heupdysplasie (HD).
 2. Elleboogdysplasie (ED).

4.3.  Aandoeningen met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.  

 1. HD: Ouderdieren met FCI uitslag HD D of slechter zijn uitgesloten van de fokkerij. Een combinatie met HD C is alleen toegestaan met HD A. 
 1. ED: Ouderdieren met FCI uitslag ED 2 of slechter zijn uitgesloten van de fokkerij. 
 1. Epilepsie: Ouderdieren die lijden aan of geleden hebben aan epileptiforme aanvallen, mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. 

4.4.  Diskwalificerende fouten met honden met een of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

 1. Gedraaide of scheve kaak.
 2. Knikstaart.
 3. Geen of rood masker.

4.5.  Dierenartsattest:

Van ouderdieren (Met uitzondering van buitenlandse dekreuen) moet een dierenartsattest worden overlegd waarin geen medische bezwaren met betrekking tot hart, longen, ectropion, entropion en algehele conditie zijn vastgelegd alsmede geen afwijkingen zijn geconstateerd aan kaken (scheve of gedraaide kaak) of staart (knikstaart). Dierenartsattest voor beide ouderdieren heeft een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden.

 

5. GEDRAGSREGELS 

5.1.     Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. 

5.2.     Verplichte gedragstest: Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. 

 

6. WERKGESCHIKTHEID

 6.1.    Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.  

   

7. EXTERIEURREGELS 

7.1.    Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht.  

7.2.    Fokgeschiktheidskeuring:. : Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing. 

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS 

8.1.     Ontwormen en enten:

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder. 

8.2.     Aflevering pups:

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van acht (8) weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal zeven (7) dagen zitten. 

8.3.     Koopovereenkomst:

De fokker dient er zorg voor te dragen de pups af te geven voorzien van een deugdelijke koopovereenkomst die wordt getekend door zowel koper als fokker. In de koopovereenkomst dient, voor pups met een gedraaide of scheve kaak, knikstaart, geen of rood masker en één of geen teelballen bij reuen, expliciet te worden vermeld dat deze dieren niet voor de fokkerij mogen worden ingezet. 

8.4 .   Dekmeldingsplicht 

Ieder lid van de Bullmastiff Vereniging Nederland is verplicht om elke

Dekking voor zowel reu als teef door te geven aan de vereniging. Dit dient binnen veertien (14) dagen na dekking te geschieden, per post of e-mail. 

 1. Dek aanmeldingen waarvan de voorgedrukte tekst is gewijzigd, worden niet geaccepteerd door de Bullmastiff Vereniging Nederland. 
 2. Dek aanmeldingen dienen door zowel door de eigenaar van de teef als van de reu getekend worden. 
 3. De volgende stukken van de ouderdieren dienen meegezonden te worden met de dekmeldingen van de ouderdieren:
 • Kopie van de stambomen
 • Kopie van het eigendomsbewijs van de teef
 • HD-uitslagen
 • ED-uitslagen
 • Dierenartsattest
 • Kopie van de DNA-profiel

8.6 .  Nestmeldingsplicht

 1. Iedere lid is verplicht om elk nest door te geven aan de vereniging. Dit dient binnen veertien (14) dagen na geboorte te geschieden, per    post of e-mail.  
 2. Indien de reu een dekking in het buitenland heeft verricht is de fokker verplicht de hieruit voortkomende nesten te melden aan de vereniging. Voor vermelding op de website dient u het daarvoor staande bedrag over te maken op de rekening van de Bullmastiff Vereniging Nederland onder vermelding van nestmelding en geboortedatum van het nest. 
 3. Nestmeldingen waarvan de voorgedrukte tekst is gewijzigd, worden niet geaccepteerd door de Bullmastiff Vereniging Nederland. 

 

9  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

9.1.     Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit e en teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt. 

9.2.     Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen. 

9.3.     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

9.4.     In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR.

9.5.    Overtredingen en sanctiebeleid

Bij een geconstateerde overtreding van het VFR vervalt ieder recht voor pup bemiddeling, en volgt een officiële waarschuwing. Een officiële waarschuwing is voor de duur van 3 jaar. Volgt er binnen drie jaar een tweede overtreding wordt het betreffende lid geschorst voor de duur van 1 jaar. Gedurende dit jaar mag het lid zich niet kenbaar maken als door de Bullmastiff Vereniging Nederland erkende fokker en zal het lid van alle lijsten van de Bullmastiff Vereniging Nederland worden verwijderd.

Bij een derde constatering van een overtreding volgt een voorstel aan de algemene ledenvergadering voor opzegging van het lidmaatschap.

Sancties zullen te allen tijde in de organen van de vereniging worden gepubliceerd.

  

10        INWERKINGTREDING 

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 oktober 2017, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR. 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Bullmastiff Vereniging Nederland  op: 25 Juni 2017

 

De voorzitter,                                                                   Bestuurslid fokkerij 

Andy Makkink                                                                G.J.C. van den Broek        

foto.png

Contactgegevens:


Website:www.bullmastiffverenigingnederland.nl

E-mail: info@bullmastiffverenigingnederland.nl

copyright 2014 Bullmastiff Vereniging Nederland